تاج و زیرچراغ - المان های دکوراتیو

1رومی

تاج10cm
زیر چراغ6cm

رومی 2

تاج10cm
زیر چراغ6cm

زنجیری

تاج10cm
زیر چراغ6cm

ورساچه

تاج10cm
زیر چراغ6cm

دندان موشی 1

تاج10cm
زیر چراغ6cm

میله‌ای

تاج10cm
زیر چراغ6cm

نگینی

تاج10cm
زیر چراغ6cm

فیتیله‌ای

تاج10cm
زیر چراغ6cm

دندان موشی 2

تاج10cm
زیر چراغ6cm

مواج

تاج10cm
زیر چراغ6cm

امپریال

تاج10cm
زیر چراغ6cm

رومی ۲+ ( رنگ پلاس )

تاج10cm
زیر چراغ6cm

راشا 1+ ( رنگ پلاس )

تاج10cm
زیر چراغ6cm

راشا ۲+ ( رنگ پلاس )

تاج10cm
زیر چراغ6cm

راشا 1

تاج10cm
زیر چراغ6cm

راشا 2

تاج10cm
زیر چراغ6cm