ستون - المان های دکوراتیو

ستون 1
عرض : 6cm
ستون 2
عرض : 6cm -10 cm
ستون 3
عرض : 6cm -10 cm
ستون 4
عرض : 10 cm
ستون 5
عرض : 10 cm
ستون 6
عرض : 10 cm
ستون 7
عرض : 6cm -10 cm
زیرپاسارگادی
-
ستون 8
عرض : 15 cm
ستون 9
عرض : 10 cm
ستون سوپر
عرض :cm 15