سرستون - المان های دکوراتیو

چوب خراطی

ارتفاع7cm -30 cm
عرض3 cm

سر ستون پاسارگاد 1

ارتفاع23cm
عرض15cm -16cm

سر ستون پاسارگاد 2

ارتفاع26cm
عرض9cm

سر ستون پاسارگاد 3

ارتفاع26/5cm
عرض15cm

سر ستون پاسارگاد 4

ارتفاع26/5cm
عرض10cm

سر ستون پاسارگاد 5

ارتفاع26/5cm
عرض6cm

سر ستون پاسارگاد 6

ارتفاع20/5cm
عرض15cm

سر ستون پاسارگاد 7

ارتفاع10cm
عرض14cm